Dostawca

Polityka Zrównoważonych Zakupów

Ergomat, podążając za swoimi celami odpowiedniego prowadzenia biznesu, identyfikuje cztery kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju, a mianowicie rynek, organizację, środowisko i społeczeństwo. Ergomat zobowiązuje się zarządzać swoim łańcuchem dostaw w sposób jak najbardziej zrównoważony    i odpowiedzialny. Szczegóły tych zasad są opisane w Kodeksie Postępowania Dostawcy.

Cele Polityki Zrównoważonych Zakupów zawierają:

 • Ułatwianie efektywnej komunikacji z dostawcami, opartej na wzajemnym szacunku dla kultury i wartości wszystkich zaangażowanych stron.
 • Dążenie do utrzymania równowagi między rentownością finansową biznesu a odpowiedzialnymi procesami zakupowymi zgodnymi ze zrównoważonym rozwojem.
 • Preferowanie dostawców, którzy prowadzą swoje działalności zgodnie z zasadami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
 • Zwiększenie liczby kluczowych dostawców spełniających kryteria Kodeksu Postępowania Dostawcy o 50% do czerwca 2025 roku, w porównaniu do stanu wyjściowego z października 2023 roku.

Od naszych dostawców oczekujemy:

 • Przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i integralności w transakcjach biznesowych.
 • Zgodności z obowiązującymi krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawnymi.
 • Zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiej jakości dostarczanych produktów i usług.
 • Zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników.
 • Zwalczania wszelkich form dyskryminacji związanej z narodowością, kulturą, wiekiem i innymi kryteriami.
 • Skutecznego zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko.
 • Informowanie Ergomat o wszelkich zagrożeniach i ryzykach związanych z dostarczanymi produktami i usługami
 • Włączenie klauzuli do umowy między Ergomat a dostawcą, określającej zgodność ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju i zobowiązanie do działania zgodnie z Kodeksem Postępowania Dostawcy Ergomat.

Ta polityka jest dostępna dla wszystkich pracowników Ergomat, dostawców i klientów.

Kodeks Postępowania Dostawcy

Ergomat jest wiodącym globalnym dostawca innowacyjnych produktów ergonomicznych                             i bezpieczeństwa dla nowoczesnych miejsc pracy.

Ergomat jest częścią SP Group A/S, innowacyjnego globalnego dostawcy różnych części z tworzyw sztucznych i powłok przemysłowych. Procesy produkcyjne SP Group obejmują wtryskiwanie, formowanie próżniowe i ekstruzje w poliuretanie, PVC i innych tworzywach sztucznych. SP Group posiada zakłady produkcyjne w Europie, Ameryce Północnej, Południowej i Azji i jest notowany na gorejącej platformie NASDAQ Nordic (SPG). Ergomat obejmuje kilka jednostek, takich jak Ergomat Inc., Ergomat Canada Inc., Ergomat A/S, a także Ergomat Sp. z o.o. i wszystkie oddziały dążą do realizacji zasad i celów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) określonych przez SP Group.

Obszerny katalog produktów Ergomat wspiera zobowiązanie korporacyjne SP Group dla społecznej odpowiedzialności, poprzez promowanie bezpiecznego i produktywnego miejsca pracy oraz oferowanie najbardziej zrównoważonych wyborów produktów na rynku przemysłowym. Ergomat przyczynia się do świata poprzez podjęcie działań mających na celu minimalizację swojego wpływu na środowisko, zapewnienie bezpiecznego, inkluzywnego i angażującego środowiska pracy, wsparcie społeczności, w których działa, oraz stosowanie sprawdzonych, transparentnych i zgodnych z przepisami praktyk biznesowych.

Polityka CSR odzwierciedla nasze podstawowe wartości, które polegają na tworzeniu rozwiązań bezpieczeństwa na korzyść naszych klientów, naszego własnego zespołu oraz otoczenia. Ta polityka stanowi ramy dla wszystkich naszych działań i jest odzwierciedleniem naszej firmy jako zaangażowanego i oddanego pracodawcy i partnera biznesowego. Wspólnie z naszymi dostawcami będziemy pracować nad udoskonaleniami społecznymi i środowiskowymi w naszym łańcuchu dostaw. Nasz Kodeks Postępowania Dostawcy (SCoC) służy jako podstawa do pozytywnego rozwoju i udoskonalenia naszego łańcucha dostaw poprzez dialog i trwałe relacje oraz monitorowanie corocznych działań w celu realizacji tych celów.

Jesteśmy w pełni świadomi naszych obowiązków; dlatego ustaliliśmy dla siebie rygorystyczne standardy etyczne, które będą nas prowadzić w naszych praktykach biznesowych. Oczekujemy, że wszyscy nasi dostawcy, w tym poddostawcy i wszystkie firmy współpracujące z jakimkolwiek oddziałem lub dywizją Ergomat, będą przestrzegać tych samych standardów etycznych. W tym celu Ergomat opracował ten Kodeks Postępowania Dostawcy (SCoC), który określa minimalne standardy prowadzenia działalności z firmami należącymi do Ergomat.

ZGODNOŚĆ Z KODEKSEM POSTĘPOWANIA DOSTAWCY

Ergomat zastrzega sobie prawo do sprawdzania zgodności z wymaganiami tego Kodeksu Postępowania Dostawcy, na przykład poprzez samooceny i audyty przeprowadzane zarówno przez Ergomat, jak i przez stronę trzecią. Dostawca powinien dążyć do ciągłego doskonalenia, takiego jak ustalanie mierzalnych celów dotyczących środowiska, warunków pracy czy różnorodności oraz raportowanie postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju. W przypadku stwierdzenia naruszenia, dostawca powinien sporządzić raport o incydencie i przedstawić plan działań naprawczych.

Warunki określone w tym Kodeksie Postępowania Dostawcy odzwierciedlają wartości i zaangażowanie Ergomat wobec klientów, społeczności, które obsługujemy, oraz ochrony środowiska. Dlatego każde naruszenie tych warunków musi być naprawione. Bez uszczerbku dla innych środków umownych, do których Ergomat może być uprawniony, każde nieusunięcie takiego naruszenia natychmiast skutkuje rozważeniem przez Ergomat zakończenia relacji handlowej.

PRAWO I NORMY ETYCZNE

Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących jego działalności. Dostawca powinien wspierać zasady Globalnego Paktu Narodów Zjednoczonych, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Zasad ONZ dotyczących Biznesu i Praw Człowieka, Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Międzynarodowych oraz Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1998 roku dotyczącej Fundamentalnych Zasad i Praw w Pracy, zgodnie z krajowymi przepisami i praktyką. Dotyczy to szczególnie praw człowieka i uczciwych praktyk pracy.

PRAWA CZŁOWIEKA I UCZCIWE PRAKTYKI PRACY

PRACA DZIECI

Dostawca nie może zatrudniać dzieci poniżej ustawowego wieku do pracy w żadnym kraju lub jurysdykcji lokalnej. Dostawca stosuje minimalny wiek pracy wynoszący 14 lat, nawet jeśli lokalne przepisy pozwalają na zatrudnienie młodszych dzieci. Pracownicy poniżej 18 roku życia mogą wykonywać pracę wyłącznie zgodnie z prawem obowiązującym w ich kraju zatrudnienia (w zakresie czasu pracy i warunków pracy) oraz podlegają wymaganiom dotyczącym edukacji lub szkolenia.

PRACA PRZYMUSOWA

Dostawca nie może stosować żadnej formy pracy przymusowej, wiązanej lub obowiązkowej ani nowoczesnych form niewolnictwa. Wszystka praca musi być dobrowolna. Pracownikom ma prawo do zachowania kontroli nad ich dokumentami tożsamości (takimi jak paszporty, pozwolenia na pracę lub inne osobiste dokumenty prawne). Dostawca musi zapewnić, że pracownicy nie płacą opłat ani nie dokonują żadnych płatności związanych z uzyskaniem zatrudnienia w procesie rekrutacji i w okresie zatrudnienia. Dostawca jest odpowiedzialny za płacenie wszystkich opłat i wydatków (takich jak licencje i podatki), które są wymagane zgodnie z prawem w odniesieniu do pracowników.

Zakazane jest karanie, stosowanie przymusu psychicznego i/lub fizycznego oraz jakiekolwiek inne formy handlu ludźmi. Zasady i procedury dyscyplinarne muszą być jasno określone i przekazane pracownikom.

REGULAMIN HANDLOWY

Dostawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich odpowiednich przepisów dotyczących kontroli eksportu, sankcji i przepisów celnych, w tym zakazów i ograniczeń ('Przepisy Handlowe'). Dostawca zapewnia, że ani on, ani jego beneficjenci, agenci ani inni poddostawcy używani przez dostawcę, nie znajdują się na liście sankcji osób niedopuszczonych ('Denied Party sanctions lists').

ZWIĄZKI ZAWODOWE

Dostawcy Ergomat muszą uznawać prawa swoich pracowników do swobody zrzeszania się oraz prawa do zbiorowego negocjowania warunków pracy. Jeśli niezależne związki zawodowe są zniechęcane lub niedopuszczalne na obszarze działania, dostawcy Ergomat muszą ułatwiać środki umożliwiające pracownikom niezależne spotkania w celu omówienia kwestii związanych z pracą oraz tworzenia systemów wyznaczonych rzeczników do negocjacji z zarządem.

PRANIE PIENIĘDZY I DOKUMENTACJA FINANSOWA

Dostawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji mających na celu zwalczanie działań związanych z praniem pieniędzy. Dostawca musi prowadzić rejestr finansowy oraz sporządzać raporty finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

SWOBODA KONKURENCJI

Dostawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących konkurencji i przeciwdziałania monopolom.

KONFLIKT INTERESÓW

Konflikt interesów to jakikolwiek osobisty lub finansowy interes, działalność biznesowa lub osobista, relacja wcześniejsza lub obecna, zatrudnienie lub jakiekolwiek zobowiązanie, które może zakłócić zdolność do obiektywnego wykonywania obowiązków zawodowych lub wpłynąć na niezależność          i obiektywność. Takie sytuacje konfliktu interesów obejmują istotne relacje, takie jak stosunki rodzinne, partnerskie, uczestnictwo lub inwestycje w partnerów biznesowych lub konkurentów. Dostawca musi niezwłocznie zgłosić każdy faktyczny lub potencjalny konflikt interesów związany         z jego działalnością w odniesieniu do Ergomat.

ŚRODOWISKO

Dostawca musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, regulacji i standardów dotyczących ochrony środowiska oraz wprowadzać efektywny system identyfikacji i eliminacji potencjalnych zagrożeń dla środowiska. Oczekujemy od naszych dostawców, że będą dążyć do wspierania zobowiązań Ergomat dotyczących ochrony środowiska i klimatu poprzez dostarczane produkty i usługi, które powinny być realizowane efektywnie z uwzględnieniem wpływu na środowisko.

KONFLIKTOWE MINERAŁY

Dostawca musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i wynikających z nich obowiązków odnośnie pozyskiwania minerałów i materiałów z regionów dotkniętych konfliktem i obszarów            o wysokim ryzyku, które mogą przyczyniać się do naruszeń praw człowieka, korupcji, finansowania grup zbrojnych lub podobnych negatywnych skutków.

SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE

Ergomat zachęca dostawców do działania na rzecz swoich lokalnych społeczności i uczestnictwa w inicjatywach i działaniach odzwierciedlających Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

SYSTEMY ZARZĄDZANIA (Ogólne praktyki biznesowe)

PLANOWANIE CIĄGŁOŚCI BIZNESU

Dostawca powinien być przygotowany na wszelkie zakłócenia swojej działalności (takie jak klęski naturalne, terroryzm, zakłócenia w łańcuchu dostaw, wybuchy chorób zakaźnych, takie jak epidemie lub pandemie, problemy z bezpieczeństwem informacji i ataki cybernetyczne). To przygotowanie obejmuje plany kontynuacji działalności, które chronią zarówno pracowników, jak i środowisko przed skutkami ewentualnych poważnych zakłóceń, które mogą wystąpić w obszarze operacji.

DIALOG PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Dostawca powinien wdrożyć równoważne standardy, takie jak standardy etyczne, jak te określone w tym Kodeksie Dostawcy, dla swoich własnych dostawców, jako część spełnienia swoich zobowiązań umownych.

WYNAGRODZENIE I CZAS PRACY

Dostawca musi przestrzegać wszystkich obowiązujących miejscowych przepisów i obowiązkowych standardów branżowych dotyczących czasu pracy, w tym godzin nadliczbowych, przerw w pracy oraz płatnych urlopów. Dostawca musi wynagradzać swoich pracowników zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi minimalnej płacy oraz warunkami obowiązujących umów zbiorowych oraz standardami branżowymi. Dostawca musi wypłacać wynagrodzenie pracownikom terminowo i jasno przedstawiać podstawy, na jakich pracownicy są wynagradzani (na przykład dostarczać dokumenty zatrudnienia w języku, który pracownicy rozumieją). Zabrania się potrącania wynagrodzenia pracownikom jako środka dyscyplinarnego, jeśli nie jest to dozwolone zgodnie z przepisami prawnymi.

RÓŻNORODNOŚĆ I WŁĄCZENIE

Dostawca musi promować środowisko pracy, które jest otwarte na różnorodność swoich pracowników. Dostawca musi zobowiązać się do równych szans i nie dyskryminować ani nie tolerować dyskryminacji lub nękania ze względu na płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, rasę, kolor skóry, religię, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową lub jakikolwiek inny cechę chronioną prawem.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Jako globalny lider w dziedzinie rozwiązań z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa, oczekujemy, że nasi dostawcy będą dążyć do wdrożenia standardów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego na wysokim poziomie, stosując odpowiednią strategię zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem dostosowaną do rodzaju działalności.

Dostawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego oraz zapewnić bezpieczne środowisko pracy sprzyjające dobremu zdrowiu, takie jak dostęp do wody pitnej, w celu zachowania bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, ochrony osób trzecich oraz zapobiegania wypadkom, obrażeniom i chorobom związanym z pracą. Obejmuje to regularne oceny ryzyka w miejscu pracy oraz wdrożenie odpowiednich środków kontroli ryzyka i środków ostrożności, w tym dostarczenie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE). Pracownicy muszą być odpowiednio przeszkoleni i edukowani z zakresu kwestii związanych z zdrowiem i bezpieczeństwem w języku, który rozumieją.

OCHRONA DANYCH, BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

Dostawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, w tym zabezpieczenia danych osobowych, a także odpowiednich regulacji, zwłaszcza w odniesieniu do danych osobowych klientów, konsumentów, pracowników i akcjonariuszy. Dostawca musi spełniać wszystkie te wymagania podczas zbierania, rejestrowania, udostępniania, przetwarzania, przesyłania, używania lub usuwania danych osobowych.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji stosowane wobec dostawców w odniesieniu do danych powierzonych im do kontrolowania, zarówno podczas, jak i po zakończeniu współpracy z ERGOMAT, opierają się na międzynarodowych standardach, takich jak Kodeks Praktyki w Zarządzaniu Bezpieczeństwem Informacji. Dostawcy powinni brać pod uwagę konieczność ochrony poufności, integralności i dostępności informacji. W każdym przypadku wymagany poziom bezpieczeństwa informacji i kontroli musi być adekwatny do wrażliwości, wartości i istotności informacji przetwarzanych przez cały cykl życia informacji.

Dostawca musi chronić i stosować tylko odpowiednie zabezpieczenia informacji poufnych. Dostawca musi przestrzegać wszelkich wymagań umownych dotyczących ochrony danych i bezpieczeństwa informacji i nie może ujawniać żadnych informacji, które nie są publicznie dostępne.

ŁAPÓWKI I KORUPCJA

Dostawca musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących przeciwdziałania korupcji. Dostawca nie może (ani bezpośrednio, ani pośrednio) oferować, dostarczać lub przyjmować czegokolwiek o wartości w celu nielegalnego wpływania na działania urzędnicze lub uzyskania nieuczciwej przewagi w celu pozyskania lub utrzymania działalności gospodarczej. Obejmuje to tzw. płatności ułatwiające lub inne korzyści przekazywane urzędnikom za rutynowe, niemieszczące się w zakresie ich decyzji działania.

SZACUNEK I OBOWIĄZEK STARANNOŚCI

Wszyscy Dostawcy są zobowiązani do zachowania szacunku i postępowania w dobrej wierze wobec pracowników Ergomat.

Dostawcy są zobowiązani do starannej opieki nad mieniem i sprzętem powierzonym im, tak jakby to mienie było ich własnością. Korzystając z mienia lub materiałów noszących znak towarowy lub markę Ergomat, wszyscy dostawcy powinni zachować szczególną ostrożność, ponieważ każde z ich działań lub działalność może być utożsamione z Ergomat. Niedozwolone jest jakiekolwiek korzystanie z materiałów lub sprzętu oznaczonych znakiem towarowym lub marką Ergomat, które mogłoby wskazywać na nieprawidłowości.

Raportowanie Nieprawidłowości

ERGOMAT zachęca każdego, kto chce zgłosić naruszenia opisane w niniejszym Kodeksie Dostawcy, do napisania e-maila na adres procurement-governance@ergomat.com.

W przypadku zgłaszania podejrzeń o naruszenia prawa, można skontaktować się z Zespołem ds. Zgodności Ergomat, wysyłając e-mail na adres: procurement-governance@ergomat.com.

CIĄGŁE DOSKONALENIE

Dostawca powinien być zachęcany do aktywnego podejścia do Ergomat z innowacyjnymi pomysłami, które przyczyniają się do dalszych usprawnień społecznych, gospodarczych lub środowiskowych. Ergomat ceni otwartą wymianę nowych pomysłów i jest skłonny wspólnie z dostawcami eksplorować nowe możliwości.