Zastrzeżenie dotyczące promocji

Aby zapewnić uczciwe i równe szanse na wygraną wszystkim klientom firmy Ergomat (dealerom i użytkownikom końcowym), poniżej przedstawiono oficjalne zasady dotyczące wszystkich konkursów oferowanych przez firmę Ergomat. ZAKUP NIE ZWIĘKSZA SZANS NA WYGRANIE. KWALIFIKACJE: W loterii mogą brać udział legalni mieszkańcy pięćdziesięciu (50) Stanów Zjednoczonych i Dystryktu Kolumbii, którzy ukończyli 18 lat. Pracownicy firmy Ergomat Inc. („Sponsor”), partnerzy sponsorujący i ich rodzice, spółki zależne, stowarzyszone, loterie i agencje reklamowe oraz członkowie ich najbliższej rodziny (małżonek, rodzic, rodzeństwo lub dziecko i ich współmałżonkowie, niezależnie od miejsca zamieszkania ), a osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym takich pracowników, niezależnie od tego, czy są spokrewnione, czy nie, nie mogą wziąć udziału w konkursie ani wygrać. Oferta nieważna, jeśli jest zabroniona przez prawo. Loteria podlega wszystkim obowiązującym przepisom federalnym, stanowym i lokalnym. Żadne bezpłatne prezenty nie obejmują kosztów wysyłki.

JAK WEJŚĆ: Odwiedź www.ergomat.com i postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w otrzymanej wiadomości e-mail, aby wypełnić i przesłać formularz rejestracyjny online, aby otrzymać jedno (1) zgłoszenie. Limit jednego (1) zgłoszenia na osobę przy użyciu tylko jednego (1) adresu e-mail przez cały Okres Loterii. Uczestnicy muszą przesłać zgłoszenia, korzystając z prawidłowego formularza zgłoszeniowego (tylko zgłoszenia online), adresu e-mail i wszelkich innych szczegółowych informacji wymaganych w wiadomości e-mail z ogłoszeniem o konkursie. Kwalifikowalność poszczególnych zgłoszeń zależy wyłącznie od Ergomat Inc., z dowolnego powodu lub bez powodu, chociaż konkretne powody dyskwalifikacji mogą obejmować użycie niewłaściwego języka lub elementów wizualnych. Ergomat Inc. nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne lub nieprawidłowe wpisy i nie będzie ich rozważać. Wielokrotne zgłoszenia otrzymane od jakiejkolwiek osoby przekraczające określone ograniczenie będą nieważne. Wszystkie zgłoszenia stają się wyłączną własnością Sponsora i nie będą zwracane.

LOSOWANIE LOSOWE: Jeden (1) potencjalny zdobywca nagrody głównej (Home Edition Mat) zostanie wybrany w losowaniu, które odbędzie się w ciągu 1 tygodnia od daty zakończenia loterii ( 00:00 EST 1 kwietnia 2017 ) spośród wszystkie kwalifikujące się zgłoszenia otrzymane i połączone przez cały Okres Loterii. Szanse na wygranie nagrody głównej zależą od liczby kwalifikujących się zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania loterii. Mniejsze upominki (Oxy Rolls) będą wysyłane wraz z kolejnymi zamówieniami klienta, jak wyszczególniono w e-mailu promocyjnym.

POWIADOMIENIE ZWYCIĘZCY: Zwycięzcy wszystkich loterii zostaną powiadomieni pod adresem e-mail „zgłoszeniowym” użytym do wzięcia udziału w konkursie, a osoba otrzymująca wiadomość e-mail z ogłoszeniem o zwycięzcy i odpowiadająca na nią zostanie uznana za zwycięzcę, chyba że wskaże inną osobę w wiadomości e-mail z odpowiedzią jako zwycięzca. Ergomat Inc. prześle nagrodę konkursową na adres podany przez odbiorcę wiadomości e-mail z ogłoszeniem zwycięzcy. Odbiór nagród wymaga przesłania odpowiedzi e-mail do Ergomat Inc. z adresu e-mail zwycięskiego nadawcy w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o wygranej na adres e-mail użyty do wpisania. Brak odpowiedzi oznacza utratę nagrody przez zwycięzcę. Firma Ergomat Inc. nie jest zobowiązana do przyznania gdzie indziej żadnych nagród, które przepadłyby wybranym zwycięzcom. Nagroda będzie „taka, jaka jest”, żadna rekompensata pieniężna ani zamiana nie będzie dozwolona.

WARUNKI OGÓLNE: Uczestnicząc, każdy uczestnik zgadza się: (a) przestrzegać niniejszych Oficjalnych zasad i decyzji Sponsora, które będą ostateczne pod każdym względem odnoszącym się do tej Loterii; (b) zwolnić, zwolnić i unieszkodliwić Sponsora i ich odpowiednich rodziców, podmioty stowarzyszone, spółki zależne oraz agencje reklamowe i loteryjne, a także odpowiednich urzędników, dyrektorów, akcjonariuszy, pracowników, agentów i przedstawicieli wyżej wymienionych (łącznie „Strony zwolnione ") od wszelkich obrażeń, odpowiedzialności, strat i szkód wyrządzonych osobom, w tym śmierci lub mienia, wynikających w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio, z udziału uczestnika w loteriach lub akceptacji, posiadania, użytkowania lub niewłaściwe wykorzystanie przyznanej nagrody (lub jej części), w tym wszelkie podróże / czynności z nimi związane; oraz (c) do wykorzystywania jego imienia i nazwiska, adresu (miasto i stan), głosu, występów, fotografii, obrazu i / lub innego podobieństwa do celów programowych, reklamowych, reklamowych, handlowych i promocyjnych we wszystkich mediach, teraz lub w dalszej części znane na całym świecie oraz w Internecie i na zawsze przez Sponsora i osoby przez niego wyznaczone, bez odszkodowania (o ile nie jest to zabronione przez prawo) lub dodatkowych zgód od uczestnika lub osoby trzeciej i bez uprzedniego powiadomienia, zgody lub inspekcji oraz w celu wykonania określonej zgody do takiego użytku, jeśli zostaniesz o to poproszony.

W przypadku sporu dotyczącego zgłoszeń otrzymanych od wielu użytkowników posiadających to samo konto e-mail, upoważniony subskrybent konta e-mail w momencie zgłoszenia zostanie uznany za uczestnika i musi przestrzegać niniejszych Oficjalnych zasad. Autoryzowanym subskrybentem konta jest osoba fizyczna, której adres e-mail jest przypisywany przez dostawcę usług internetowych (ISP), dostawcę usług on-line lub inną organizację odpowiedzialną za nadawanie adresów e-mail. Zwolnione Strony nie odpowiadają za żadne problemy techniczne, awarie jakichkolwiek linii telefonicznych, systemów komputerowych, serwerów, dostawców, sprzętu / oprogramowania, utracone lub niedostępne połączenia sieciowe lub nieudane, niekompletne, zniekształcone lub opóźnione transmisje komputerowe lub ich kombinacje. Strony zwolnione nie ponoszą odpowiedzialności za spóźnione, zagubione, uszkodzone, źle skierowane, niekompletne, niemożliwe do dostarczenia, zniszczone, zniekształcone, wymagające opłaty pocztowej, nieczytelne, niedokładne, opóźnione lub skradzione wpisy lub pocztę; lub za utraconą, przerwaną lub niedostępną sieć, serwer, dostawcę usług internetowych (ISP), witrynę internetową lub inne połączenia, dostępność lub dostępność, błędy w komunikacji lub nieudane transmisje, linie komputerowe, satelitarne, telefoniczne lub kablowe, awarie techniczne lub pomieszanie, kodowanie, opóźnione lub niewłaściwie skierowane transmisje lub awarie, awarie lub trudności sprzętu komputerowego lub oprogramowania, lub inne błędy lub trudności wszelkiego rodzaju, zarówno typograficzne, ludzkie mechaniczne, elektroniczne, komputerowe, sieciowe, drukarskie, jak i inne związane z loteriami lub w związku z nimi, w tym: bez ograniczeń, błędy lub trudności, które mogą wystąpić w związku z administracją Loterii, przetwarzaniem zgłoszeń lub pocztą, ogłoszeniem nagrody lub w jakichkolwiek materiałach związanych z Loteriami. Zwolnione Strony nie są również odpowiedzialne za jakiekolwiek nieprawidłowe lub niedokładne informacje, niezależnie od tego, czy zostały spowodowane przez użytkowników witryny, manipulacje, włamania lub sprzęt lub oprogramowanie związane z loterią lub wykorzystywane w niej. Zwolnione Strony nie ponoszą odpowiedzialności za obrażenia lub uszkodzenia komputerów uczestników lub innych osób związane z udziałem w tej loterii lub wynikające z udziału w tej loterii lub pobierania materiałów ze strony internetowej lub korzystania z niej. Sponsor może zdyskwalifikować kogokolwiek z udziału w loterii lub wygrania nagrody (i unieważnić wszystkie powiązane zgłoszenia), jeśli według własnego uznania stwierdzi, że taka osoba próbuje podważyć legalne działanie loterii poprzez oszukiwanie, oszustwo lub inną nieuczciwą grę. praktyk lub zamierzających zirytować, nadużywać, grozić lub nękać jakiegokolwiek innego uczestnika lub przedstawicieli Sponsora. JAKIEKOLWIEK PRÓBY CELOWEGO USZKODZENIA STRONY INTERNETOWEJ LUB NARUSZANIA LEGALNEGO DZIAŁANIA ZAMIARÓW MOGĄ BYĆ NARUSZENIEM PRAWA KARNEGO I CYWILNEGO ORAZ POWINNA BYĆ PODEJMOWANA PRÓBA, SPONSOR ZASTRZEŻA WSZELKIEGO ODPOWIEDNIEGO PRAWO DO WSZELKIEGO ODPOWIEDNIEGO PRAWA. ZAKRES PRAWA, W TYM ŚCIGANIE KARNE. Sponsor zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do anulowania, modyfikacji lub zawieszenia dowolnej części Loterii z dowolnego powodu, w tym jeśli jakakolwiek przyczyna zakłóca administrację, bezpieczeństwo lub prawidłową rozgrywkę Loterii oraz, w przypadku zakończenia, do określenia potencjału zwycięzca w losowaniu spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń niebędących podejrzanymi, otrzymanych i połączonych do czasu wystąpienia utraty wartości.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW: Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez prawo, jako warunek udziału w tej Loterii, uczestnik zgadza się, że (1) wszelkie spory i przyczyny działań wynikające lub związane z niniejszą Loterią lub przyznaną nagrodą będą rozstrzygane indywidualnie, bez uciekania się do jakiejkolwiek formy pozwu zbiorowego i wyłącznie w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu zgodnie z zasadami Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego i odbywającego się w regionalnym biurze AAA najbliżej uczestnika; (2) Federalna ustawa o arbitrażu reguluje interpretację, wykonanie i całe postępowanie w takim arbitrażu; oraz (3) orzeczenie w sprawie takiego orzeczenia arbitrażowego może zostać wydane w dowolnym sądzie właściwym. W żadnych okolicznościach uczestnik nie będzie mógł uzyskać nagród, a uczestnik niniejszym zrzeka się wszelkich praw do dochodzenia odszkodowań, odszkodowań karnych, przypadkowych lub wynikowych lub jakichkolwiek innych szkód, przewidywalnych lub nie, wynikających z zaniedbania lub z innego powodu, w tym honorariów prawników, inne niż rzeczywiste bieżące wydatki uczestnika (tj. koszty związane z udziałem w tej loterii), a ponadto uczestnik zrzeka się wszelkich praw do zwielokrotnienia lub zwiększenia odszkodowania.

WYBÓR PRAWA: Wszystkie kwestie i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych Oficjalnych Zasad lub praw i obowiązków uczestnika i Sponsora w związku z Loteriami będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawo stanu Nowy Jork w USA.